استفاده از کولر خودرو و بالارفتن آمپر آب موتور

مایعی که از زیر ماشین من نشت می کند چیست؟